Condicions d’ús

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CANGUR PÚBLIC

Article 1.- Objecte
Aquestes normes de funcionament pretenen establir la forma de funcionament del servei municipal de cangur públic a demanda, adreçat a infants de P0 (mínim de 16 setmanes) a 4t de primària, per a facilitar la conciliació personal i familiar de les famílies i especialment dones d’Igualada, mitjançant un espai lúdic i de guarda de qualitat.

Article 2.- Cobertura
L’activitat de servei de cangur s’emmarca dins la resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als Ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals.

Article 3.- Prestació
L’Ajuntament prestarà el servei a través d’una empresa a qui s’ha contractat la prestació, la qual l’haurà de desenvolupar de conformitat amb els documents contractuals.

Article 4.- Servei
Per mitjà del servei de cangur s’oferirà una atenció bàsica, lúdica, social i educativa als infants que es queden sols en absència de la seva mare, pare o persona responsable, a través d’espais habilitats que potenciïn el seu desenvolupament a través del joc i activitats lúdiques.
El servei no cobrirà:
a)  Preparació del menjar pels infants.
b)  Transport dels infants a espais de cures.

Article 5.- Beneficiaris/es i requisits
Les persones beneficiàries del servei de cangur i requisits:
a)  Els membres de les unitats familiars responsables dels infants a càrrec amb necessitats objectives de conciliació, familiar i personal. Es donarà prioritat a famílies monoparentals o monomarentals, així com les mares en situació de violència masclista. Aquestes situacions caldrà acreditar-les amb la certificació corresponent o derivació del servei especialitzat.
b)  Estar empadronat a Igualada.
c)  Inscriure’s al servei. Caldrà donar-se d’alta al web serveicangur.igualada.cat.

Article 6.- Espais
El servei de cangur públic es prestarà en els següents equipaments municipals:
o I0 a I2: Casa del Parc - Xipreret
o I3 a 4rt primària:
 Dilluns - Biblioteca Ramon Castelltort
 Dimarts - Centre Cívic de Fàtima
 Dimecres - Espai Cívic Centre
 Dijous - Centre Cívic de Fàtima
 Divendres – Biblioteca Ramon Castelltort
 Dissabte - Centre Cívic Nord

Article 7.- Horari
L’horari del servei de cangur serà:
o De I0 a I2: Dilluns a divendres de 15 a 19:30 h i dissabtes de 9h a 14 h
o De I3 a 4t: Dilluns a divendres de 17 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h.

Article 8.- Gratuïtat
El servei serà gratuït.

Article 9.- Funcionament
La reserva i ús del servei es realitzarà en els següents termes:

a)  L’ús màxim del servei per infant és de 4 hores setmanals. Aquestes es poden fer totes en un dia o en dies separats sempre que sigui la mateixa setmana.
b)  Les franges horàries estan fraccionades en quarts d’hora i el servei reservat ha de ser com a mínim de 30 minuts .
c)  Caldrà fer la reserva de plaça com a mínim 1 hora abans d’obrir el servei (en el
cas del dissabte al matí serà com a màxim a les 9h i a les tardes com a màxim fins a les 15h). Les sol·licituds d’urgència, que siguin posteriors a aquestes hores, caldrà que es facin via telefònica (671 46 02 82 en el cas d'Infantil i Primària/  934730710 en el cas de Nadons) i restaran subjectes a l’aforament màxim.
d)  Es podrà reservar amb una antelació màxima de 14 dies a la data del servei .
e)  Atès que les places són limitades s’estableix una llista d’espera, segons l’ordre en què s’hagin fet les reserves.
f)  Si els infants no poden assistir al servei prèviament reservat, caldrà alliberar les places reservades com a mínim una hora abans d’obrir el servei.
g)  Es demana puntualitat en el moment de portar els infants, així com en el moment d’anar-los a recollir, sinó es comptabilitzaran les hores com a servei prestat.
h)  En cas de fer-se una reserva i no haver-se presentat ni alliberat la plaça, es perdran aquelles hores i en cas de reiterar-se aquesta situació, es penalitzarà amb la pèrdua temporal del servei durant el següent mes.
i)  No es deixarà que cap infant surti sol/a, sense autorització prèvia. Per a la recollida per part d’una persona diferent de la que ha fet la sol·licitud del servei, caldrà l’autorització corresponent.
j)  Cada infant caldrà que porti roba de recanvi en cas que ho pugui necessitar o material pel canvi de bolquers, si s’escau. 
k)  No es podran subministrar medicaments als infants durant el servei. Només en el cas de lliurar al personal del servei unes instruccions signades pel pediatre corresponent on s’especifiqui la quantitat de medicament i el moment del dia per administrar-lo, o la recepta on s’especifiquin aquestes indicacions, amb l’autorització del mare/pare o tutor/a legal.
l)  Per comunicar qualsevol informació important, contactar el més aviat possible amb la coordinació del servei, al telèfon 671 46 02 82 en el cas d'Infantil i Primària / i 937430710 en el cas de Nadons. 

Article 10.- Obligacions dels usuaris
Seran obligacions dels usuaris, entenent com a tals el majors d’edat responsables dels infants:
a)  Declaració del coneixement de la normativa de funcionament d’aquest servei i el seu compliment.
b)  Aportar, abans que s’iniciï el servei, les autoritzacions i conformitats que siguin indispensables, en cas contrari l’infant no podrà fer ús del servei de cangur.
c)  Respectar el caràcter propi del servei i l’autoritat dels professionals que hi treballen.
d)  Comportar-se correctament en relació amb la resta d’usuaris i dels professionals que atenen el servei i, en particular, complir les normes que afecten a la convivència social i el funcionament normal de l’activitat.
e)  Mantenir una higiene adequada.
f)  Cuidar les instal·lacions i el material pedagògic de l’espai.
g)  Els infants no poden portar diners, llaminadures, mòbils o joguines. En cap cas els professionals es faran responsables de la pèrdua d’aquests objectes, ni de qualsevol altre objecte de valor que portin. Si aquests troben durant l’activitat algun d’aquests objectes, els hi retiraran i els hi retornaran en acabar l’activitat.
h)  Abstenir-se de portar els infants al servei de cangur en el cas que tinguin febre o algun símptoma de procés víric o bacteriològic.
i)  Avisar al/la professional del servei en el cas que el/la nen/a hagi desenvolupat alguna malaltia contagiosa en els dies posteriors a haver assistit al servei.
j)  Facilitar un telèfon de contacte on estiguin localitzables el pare, la mare i/o el tutor, en cas d’emergència.

Article 11.- Drets dels usuaris
Són drets de l’usuari:

a) Rebre correctament el servei.
b)Comptar amb unes instal·lacions segures, higièniques i adequades per al
desenvolupament de les activitats del servei.
c) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el servei.
d)Ser tractats amb el respecte i consideració deguts a la seva dignitat pels
professionals que prestin el servei.
e)  Ser informats de les condicions d’accés i prestació del servei, del desenvolupament del menor, i a sol·licitar explicacions que afectin a la seva cura i atenció.
f)  No ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
g)Presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o suggeriments relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre’n una resposta
adequada.

Article 12.- Incompliments
En el cas que un usuari incompleixi reiteradament les seves obligacions, l’Ajuntament d’Igualada pot excloure’l del servei, previ seguiment d’un procediment contradictori.